ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน


นายเสถียร โพธิพิพัฒน์ 
(พ.ศ.2494-2496)


นายประเสริฐ สื่อสิน 
(พ.ศ.2496-2499)


นายสอน พงษ์สุวรรณ 
(พ.ศ 2499-2503)


นายมงคล สุวรรณพงษ์ 
(พ.ศ.2503-2514)


นายสุเทพ ขันทอง 

(พ.ศ.2514-2517)


นายวีระ ทองเพ็ญ 

(พ.ศ.2518-2519)


นายสนิท ลีลา 

(พ.ศ. 2519-2522)


นายเพ็ง แสนโสม 

(พ.ศ. 2522-2529)


นายสุข มีกุล 

(พ.ศ.2529-2535)


นายสวัสดิ์ บุญเหลือ 

(พ.ศ.2535-2540)


นายสุริยนต์ บุตรศรี 
(พ.ศ.2541-2548)


นางสาวอรพิน จูมสีมา
(พ.ศ. 2549-2553 )


นายวรรณกิจ อินทรประพงศ์

(พ.ศ. 2554-2556)


นายสำนวน เพ็งชัย 
(พ.ศ. 2556-2558)


นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย
(พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน)